Historie školy

Škola při léčebném ústavu v Janských Lázních byla zřízena výnosem MŠVU ze dne 30. června 1950, č.j. 50050/50-I/3 s platností od 1. září 1950. Dne 15. května 1951 byla při správě školy zřízena jedna třída mateřské školy. Od roku 1951 přibývá dětí s diagnózou dětské obrny.

K 1.9.1951 jsou otevřeny dvě třídy mateřské školy, tři třídy národní, dvě třídy střední a jedna třída zvláštní školy pro děti imobilní a slabomyslné. Nejvíce postižené děti byly vyučovány jen na oddělení. Spolu s českými dětmi se léčí i děti polské, které tvoří samostatnou skupinu.
Později jsou děti polské národnosti vyučovány s dětmi zvláštní třídy na pokojích. MŠVU na základě dohody s ministerstvem financí a zdravotnictví zřizuje svým výnosem č.j. 20.873/51-II/2 ze dne 3.10.1951 a s platností od 1.4.1951 mateřskou školu při léčebném ústavu v Janských Lázních s celodenním provozem. Správa mateřské školy je spojena se správou školy při léčebném ústavu.

Třídy školy jsou umístěny v budově Janský Dvůr. S narůstajícím počtem tříd mateřské školy a ze zdravotních důvodů pro děti, které nemohou přecházet do školy do Janského Dvora se zřizuje třída v léčebném domě Réva. V roce 1952 má škola tři třídy mateřské školy, čtyři třídy národní, dvě třídy střední a jednu třídu zvláštní školy. Vyučuje se v šesti učebnách. K 1.červenci 1952 je škole přidělena ředitelna a učitelská sborovna.

Ve školní roce 1952-1953 se objevuje v každé třídě několik slovenských dětí. Slovenské děti se léčí až do školního roku 1999-2000.
Od září 1953 se zvyšuje počet dětí s akutní fází dětské obrny, a tím se mění se způsob vyučování.

Ministerstvo školství pod čís. 75.733/54-AI/4 ze dne 8.4.1955 schválilo organizační řád školy při léčebném ústavu v Janských Lázních. Škola má pod jednotnou správou čtyři třídy mateřské školy, osm tříd osmileté střední školy (5 tříd národní a 3 třídy střední školy), jednu třídu zvláštní školy a jednu třídu 9.-11. postupného ročníku. V dalších letech nedochází k výrazným změnám.

Od roku 1960 se snižuje počet dětí v mateřské škole, úbytek pacientů nejnižších věkových skupin lze pozorovat po úspěšném očkování proti dětské obrně. Indikace pro dětskou léčebnu se rozšiřuje o myopatii.

Od školního roku 1969-1970 rozhodnutím školského odboru ONV Trutnov byla oddělena správa mateřské školy od ZDŠ a děti rozděleny do dvou tříd. Škola má 9 tříd ZDŠ a 1 třídu pro žáky s kombinovanými vadami.

Během roku 1980 byla ukončena výstavba nové dětské lázeňské léčebny s názvem Vesna. Od 10.2.1981 byla zahájena výuka v samostatných prostorách odd. 3.B.

Od 1.5.1993 se stává zřizovatelem školy Školský úřad v Trutnově, který ke dni 28.4.1993 vydává škole zřizovací listinu s novým názvem Speciální základní škola v Janských Lázních, ale Rozhodnutím o zařazení do sítě škol MŠMT č.j. 004/So 96-TR ze dne 23.5.1996 zařazuje školu pod názvem Speciální základní škola při Dětské léčebně Vesna v Janských Lázních s kapacitou 196 žáků. Výuka probíhá v šestnácti třídách. Na základě žádosti ředitelky školy ze dne 9.11.1998 je zřízena zvláštní škola a pro potřebu výuky cizích jazyků se rozšiřuje počet tříd na sedmnáct. Rozhodnutí MŠMT č.j. 31 730/98-21 mění zařazení školy do sítě škol od 1.1.1999 s názvem Speciální škola při dětské lázeňské léčebně, Janské Lázně, Vesna 38. Škola sdružuje Speciální základní školu při dětské lázeňské léčebně s kapacitou 166 žáků a Zvláštní školu při dětské lázeňské léčebně s kapacitou 30 žáků.

V dalším roce v rámci reorganizace státní správy ŠÚ Trutnov zřizovací listinou ze dne 26.6.2000 s platností od 1.srpna 2000 získává škola právní subjektivitu a stává se příspěvkovou organizací. K této změně vydává MŠMT rozhodnutí č.j. 23 372/2000-21 ze dne 14.7.2000 od 1.8.2000.

Zastupitelstvo KK vydává zřizovací listinu č.j. 4035/29-TR/2001. Rozhodnutí MŠMT č.j. 32 706/01-21 mění zařazení v síti škol od 20.12.2001 ze dne 14.2.2002. Od roku 2003 se mění skladba dětských pacientů, léčí se děti s těžkou kombinací postižení amezi nimi vzrůstá počet žáků pomocných škol. Podle sdělení vedoucího lékaře dětské léčebny bude tento trend pokračovat. Proto na žádost ředitelky školy se souhlasem KÚ KK-OŠMT č.j. 12 887/SM/2004 od 1.9.2004 dochází ke zřízení třídy pomocné školy.

Na základě požadavku Rady KHK a jednání se členem Rady KHK vypracovala ředitelka školy projekt na sloučení Speciální mateřské školy při dětské lázeňské léčebně a Speciální školy při dětské lázeňské léčebně do jednoho subjektu. Projekt byl zpracován v souladu s požadavky vedoucího lékaře dětské léčebny. Z rozhodnutí zřizovatele dochází od 1.1.2006 ke sloučení škol. S účinností od 1.1.2006 se zapisuje mateřská škola do školského rejstříku Rozhodnutím KÚKK-MŠ č.j. 26 460/SM/2005 ze dne 14.12.2005. Rozhodnutím MŠMT č.j. 38 187/05-21 ze dne 16.1.2006 se s účinností od 16.1.2006 zapisuje do rejstříku škol druh školy základní, obor vzdělání 79-01-C Základní vzdělání, 79-01-C/001 Základní škola s délkou studia 9 r., studium denní. Zároveň se provádí výmaz Zvláštní škola při dětské lázeňské léčebně a do školského rejstříku se zapisuje jako název právnické osoby Základní škola při dětské lázeňské léčebně Vesna a Mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Vesna, Janské Lázně, Horní promenáda 268.

Rozhodnutím MŠMT č.j.9 353/2006-21 ze dne 21.4.2006 se zapisuje další obor vzdělání 79-01-B Základy vzdělání, 79-01-B/001 Pomocná škola, délka studia 10 r., studium denní. KÚ KK rozhodl č.j. 7822/SM/2006-4 s účinností od 21.4.2006 o stanovení počtu žáků v jednotlivých povolených oborech vzdělání a formách vzdělávání. Nejvyšší povolený počet žáků v oboru Pomocná škola je 20 a v oboru Základní vzdělání 176.

Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/23/1454/2007 ze dne 13.9.2007, kterým bylo s účinností od 1.1.2008 schváleno sloučení příspěvkových organizací Základní škola při ozdravovně, Pec pod Sněžkou, Belveder 223, Základní škola a Mateřská škola při ozdravovně, Špindlerův Mlýn, Bedřichov 49 a Základní škola a Mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Vesna, Janské Lázně, Horní promenáda 268, a usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/25/1618/2007 ze dne 13.12.2007, kterým bylo s účinností od 1.1.2008 schváleno sloučení příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola při léčebně zrakových vad, Dvůr Králové nad Labem, Sladkovského 840 a Základní škola a Mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Vesna, Janské Lázně, Horní promenáda 268. Nástupnickou organizací přebírající veškerá práva a závazky všech sloučených příspěvkových organizací se stává Základní škola a Mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Vesna, Janské Lázně, Horní promenáda 268, u které současně došlo ke změně názvu na Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 268 na základě Dodatku č. 4 ke zřizovací listině č.j. 4035/29-TR/2001, který byl schválen usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/25/1620/2007 ze dne 13.12.2007.

Autor: Mgr. Alice Vosátková
2.1.2008

tisk Tisknout   ↑ Nahoru