Povinně zveřejňované informace

Název:

Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 268

 

Důvod a způsob založení:

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků a dětí podle příslušných vzdělávacích programů.

 

Zřizovatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

 

Více viz O škole - ZŠ a MŠ při dětské léčebně, Janské Lázně (zsvesna.cz)

 

Organizační struktura

Organizační schéma

 

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa, adresa úřadovny pro osobní návštěvu, adresa podatelny:

Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně

Horní promenáda 268

542 25 Janské Lázně

 

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 – 12:00

Středa 8:00 - 12:00

 

Telefonní kontakt: 499 775 103

 

Elektronická adresa podatelny: skola@zsvesna.cz

 

Datová schránka: 85jcher

 

Adresa internetových stránek: www.zsvesna.cz

 

Platby lze poukázat:

č.ú.: 123-315740257/0100

Komerční banka, a.s.

 

IČO a DIČ:

IČO: 708 40 261

DIČ: nejsme plátci DPH

 

Dokumenty

Dokumenty - O škole - ZŠ a MŠ při dětské léčebně, Janské Lázně (zsvesna.cz)

 

Rozpočet

Dokumenty - O škole - ZŠ a MŠ při dětské léčebně, Janské Lázně (zsvesna.cz)

 

Žádosti o informace

Informace lze žádat v ředitelně školy v úředních hodinách.

 

Příjem podání a podnětů

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v ředitelně školy v úředních hodinách.

 

Přehled nejdůležitějších předpisů

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen nařízení GDPR
 • Zákon č. 500/2004., správní řád
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol

Legislativa, MŠMT ČR (msmt.cz)

Úhrada za poskytování informací

Ředitelka školy je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Dále je povinna žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Pořízení opisu za 1 stranu formátu 50,- Kč, pořízení kopie 1 strana formátu A4 černobíle 2,-Kč, náklady na poštovné – viz tarify poskytovatele poštovních služeb. Škola může tyto úhrady požadovat zálohově, žadatel musí obdržet doklad o úhradě.

 

Výroční zprávy

Dokumenty - O škole - ZŠ a MŠ při dětské léčebně, Janské Lázně (zsvesna.cz)

tisk Tisknout   ↑ Nahoru